ارتبــاط با مدیران استان

رسانه جدید

جاسم محمدی فارسانی

مدیر کل
  • 038-32244283
نجفعلی حیدری قائم مقام  کمیته امداد چهارمحال و بختیاری

نجف علی حیدری

قائم مقام
  • 038-32250080
مهرداد شریف پور معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد چهارمحال و بختیاری

مهرداد شریف پور

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 038-32240481
مهدی امیری، معاون اشتغال چهارمحال و بختیاری

مهدی امیری

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 038-32227838
رسانه جدید

فروزان لطفی پور

معاون فرهنگی
  • 038-32243705
محمدرضا فتحی معاون اداری و مالی چهارمحال و بختیاری

محمدرضا فتحی

معاون اداری و مالی
  • 038-32240483
محمدی معاون مشارکت های چهارمحال و بختیاری

حمید محمدی

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
  • 038-32223936